c1-64×64-1

Bát hương bà Cô ông Mãnh đặt bên nào, kê như thế cho đúng?